කෝ පාසැල් නිල ඇදුම? සජිත් අසයි.

77

ඊයේ දිනයේදි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පාසැල් සිසුන් වෙත තවමත් පාසැල් නිල ඇදුම නොලැබීම පිලිබදව ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් විමසා සිටියා.

එහිදි ආණ්ඩු පක්ෂය වෙනුවෙන් පිළිතුරු ලබා දුන් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ එය අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් වන බවයි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here