නගරාධිපති රකින බව ආයෙත් කියනවා. බුවනෙක කියන්නේ චන්දරේගේ පුතාමයි.

87

නගරාධිපති රකින බව ආයෙත් කියනවා. බුවනෙක කියන්නේ චන්දරේගේ පුතාමයි.

නගරාධිපති රකින බව ආයෙත් කියනවා. බුවනෙක කියන්නේ චන්දරේගේ පුතාමයි.

Posted by Headline News on Wednesday, July 22, 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here