මිග් වංචාව සිදු කල අයුරු සරත් ෆොන්සේකා පැහදිලි කල හැටි. Video.

1278

මිග් වංචාව සිදු කල අයුරු සරත් ෆොන්සේකා ඊයේ (18) දිනයේදි පාර්ලිමේන්තුවේදි පැහැදිලි කල අයුරු පැහදිලි කල හැටි.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here