ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයා ලෙස අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පත්කර ඇති බවට වූ ලිපිය පාර්ලිමේන්තුව වෙත.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සභාවේ ජනාධිපතිවරයාගේ නියෝජිතයා ලෙස අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පත්කර ඇති බවට වූ ලිපිය පාර්ලිමේන්තුව වෙත.